დაბრუნება
N/A

მიქს 7

Mix 7

აქტივაცია
ზარები ყველა ქსელთან: 100 წუთი
სმს: 1000
ინტერნეტი: 500 MB
ვადა: 7 დღე
ფასი: 5₾
აქტივაციის კოდი: *220*3#

დეტალები

პაკეტის ბალანსის შემოწმება:*125#
პაკეტის ვადაზე ადრე ამოწურვის დროს ტარიფიცირება მოხდება სატარიფო გეგმის სტანდარტული ფასების მიხედვით
მოცემული პაკეტის ვადის ამოწურვამდე განმეორებითი აქტივაციის შემთხვევაში მოხდება უკვე ჩართული პაკეტის დეაქტივაცია.
შესაძლებელია სხვადასხვა პაკეტის პარალელურად აქტივაცია. რამოდენიმე პაკეტის ერთდროულად აქტივაციის შემთხვევაში ერთეულები გაიხარჯება იმ პაკეტიდან, რომელსაც ყველაზე ადრე ეწურება ვადა