დაბრუნება
N/A

200 წუთი ყველა მობილურ ოპერატორთან CF

200 minutes to all mobile operators CF


ფასი 2 ₾
ვადა: 30 დღე
აქტივაცია: *225*1#

დეტალები

პაკეტის ბალანსის შემოწმება:*101#
პაკეტის აქტივაცია შესაძლებელია მხოლოდ პარასკევს, 00:00-დან 23:59-მდე.
პაკეტის ვადის გასვლამდე წუთების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან თქვენი ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით.
პაკეტის ხელმეორედ, იმავე დღეს გააქტიურების შემთხვევაში, გაუქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შევა ახალი.
აღნიშნული ხმოვანი პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია ნებისმიერი სტანდარტული ხმოვანი პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
პაკეტზე არ მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ვადის გასვლის შემდეგ მოხდება მისი დეაქტივაცია. ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან თქვენი ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით.